Warunki przetwarzania danych w celu otrzymywania newslettera

Klauzula informacyjna:

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez POLCREDIT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Podstawa prawna:
Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej
„Rozporządzenie”)
2. Administrator danych:
Administratorem danych jest Spółka POLCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale
zakładowym 200 000 PLN; (dalej „PolCredit” lub „Spółka”)
3. Dane kontaktowe:
W Spółce PolCredit sp. z o. o. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
pisemnie na adres pocztowy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-
199) ul. Pokorna 2, lok. 1044 lub poprzez e-mail: iod@polcredit.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:
 marketingowych, polegających na świadczeniu usługi newslettera - podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, polegający na wyrażeniu dobrowolnej, i
możliwej do odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych
 rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz
obrony przez potencjalnymi roszczeniami
5. Kategorie przetwarzanych danych:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:
 Adres e-mail
6. Źródło pochodzenia danych:
Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą.
7. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:
Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Zgodę wyraża się przez wybór opcji „dołącz do newslettera”.
Zgodę na otrzymywanie newslettera można cofnąć poprzez kliknięcie w link „rezygnacją z newlettera”,
zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Administratora Danych do Podmiotu Danych.

8. Okres przez który dane będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych– do czasu odwołania zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych
roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
9. Odbiorcy danych
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.
10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
11. Automatyczne podejmowanie decyzji:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.
W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy Pani/Pana dane tak aby jak najlepiej dopasować
komunikację marketingową do Pani/Pana potrzeb. w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług.
Oceniamy Pani/Pana preferencje na podstawie danych zbieranych automatycznie (rejestrowanych i
przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Pani/Pana aktywności na naszych
stronach internetowych.
Przysługuje Panu/ Pani w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora,
wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
12. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są
niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych
prawem).
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie
dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i
wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w
zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.