Warunki - Newsletter

Klauzula informacyjna:

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez POLCREDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Podstawa prawna:

  Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”)

 2. Administrator danych:

  Administratorem danych jest Spółka POLCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN; (dalej „PolCredit” lub „Spółka”)

 3. Dane kontaktowe:

  Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych oraz w zakresie przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy kierować na adres pocztowy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, adres e-mail: iod@lawykredyt.pl lub telefonicznie pod numer: 22 228 21 03.

  W Spółce PolCredit sp. z o. o. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres pocztowy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044 lub poprzez e-mail: iod@latwykredyt.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:

  marketingowych, polegających na świadczeniu usługi newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, polegający na wyrażeniu dobrowolnej, i możliwej do odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

  rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami

 5. Kategorie przetwarzanych danych:

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

  Adres e-mail

 6. Źródło pochodzenia danych:

  Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

 7. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

  Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  Zgodę wyraża się przez wybór opcji „dołącz do newslettera”.

  Zgodę na otrzymywanie newslettera można cofnąć poprzez kliknięcie w link „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Administratora Danych do Podmiotu Danych.

 8. Okres przez który dane będą przetwarzane:

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych– do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń

 9. Odbiorcy danych

  Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.

 10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 11. Automatyczne podejmowanie decyzji:

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

  W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy Pani/Pana dane tak aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową do Pani/Pana potrzeb. w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Pani/Pana preferencje na podstawie danych zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Pani/Pana aktywności na naszych stronach internetowych.

  Przysługuje Panu/ Pani w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 12. Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.