Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE porownano.itis.lv


§ 1. Definicje

Użytym w Regulaminie pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie

 1. Usługodawca - PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN
 2. Serwis lub porownano.itis.lv – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem https://www.porownano.itis.lv.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.
 5. Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), dostępny na stronie www.porownano.itis.lv.
 6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).
 10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.
 11. Ciasteczka lub „cookies” – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 12. Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.
 13. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.porownano.itis.lv, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, I jest administrowany przez Usługodawcę. 
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Głównym celem działania Serwisu jest: 
  1. prowadzenie porównywarki porownano.itis.lv, która jest partnerem firm pożyczkowych, które oferują pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a w szczególności ustawy o kredycie konsumenckim;
  2. podawanie do wiadomości publicznej wszystkich informacji, które są tworzone rzetelnie i pochodzą z ofert firm pożyczkowych, z którymi współpracuje Serwis porownano.itis.lv.
 7. Serwis nie prowadzi:
  1. pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528);
  2. niezależnego doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych;
  3. pośrednictwa ubezpieczeniowego;
  4. świadczenia usług pomocy prawnej. 

 

§ 3 Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu. Więcej szczegółów znajduje się w załączonej Polityce prywatności. 

 

§ 4 Wymagania techniczne Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. sprzętowych urządzenia końcowego:
   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
   2. Pamięć operacyjna: 512MB
   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,
  2. oprogramowania: 
   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
   2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

 

§ 5. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie.

 

§ 6. Zakres usług Serwisu

 1. Usługodawca przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi dostępu do informacji w Serwisie.
 2. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne, jednakże Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci internet zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę tej usługi. Usługi odpłatne wykonywane są przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika złożone przy wykorzystaniu Serwisu albo przy wykorzystaniu innej formy komunikacji, jeżeli z informacji dotyczących danej usługi wynikać będzie taka możliwość.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 
 4. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, 
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam. 

 

§ 7. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, w każdym czasie z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Usługodawcy podany w Regulaminie, e-mailem na adres info@porownano.itis.lv lub w innej formie. 
 3. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Usługodawcy. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do podmiotów innych niż konsumenci, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za: wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 
  1. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych Usług oferowanych przez Serwis, 
  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty, 
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów, przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji, szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  4. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet. 

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie świadczenia Usługi newslettera, o ile usługa taka jest wprowadzona (adres e-mail) jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie świadczenia Usługi newslettera, jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie Usługi Porównywarki.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Usługodawcę w celach marketingowych, pod warunkiem wyrażenia w tym zakresie dobrowolnej zgody. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Zgoda, o której w pkt. 3 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez odkliknięcia linka „rezygnacją z newlettera”, zamieszczanego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę do Użytkownika. 
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, podane w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników Serwisu danych osób trzecich. 

 
§ 10. Reklamacje. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 
 2. Reklamacje można składać:
  1. drogą pisemną - przesyłką pocztową na adres pocztowy Usługodawcy
  2. ustnie - telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta albo osobiście do protokołu podczas wizyty w lokalu Usługodawcy, obsługującym klientów.
  3. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 
§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2.  Serwis porownano.itis.lv wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności;
  2. optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;
  3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie:https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
  4. zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź też jej nie wyraził.
 3. Serwis porownano.itis.lv wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
 4. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 5. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Za pomocą technologii cookie Usługodawca zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Usługodawca nie zbiera żadnych danych identyfikujących Użytkowników jako osoby lub klientów.

 

Narzędzia Google Analytics

 1. Niniejsza witryna internetowa www.porownano.itis.lv korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez porownano.itis.lv w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.porownano.itis.lv i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.
 2. Google oraz Facebook gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.Google oraz Facebook mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu tych podmiotów.porownano.itis.lv wykorzystuje tę technologię aby zebrać informacje, niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na Użytkowników zanim trafią do Serwisu oraz o preferencjach Użytkowników w zakresie reklamy.
 3. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do zainteresowań Użytkowników, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW na stronie www.porownano.itis.lv.

 

Zmiana ustawień w wyszukiwarkach. 

Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień prywatności w wyszukiwarkach. 

 

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
Usuwanie plików Cookie, Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.