Uchylenie mandatu – jak napisać wniosek?

Każdej osobie, która otrzymała mandat, przysługuje prawo do odwołania się od niego. Jeśli został on przyznany bezzasadnie, bo i takie sytuacje się zdarzają, można wystąpić z wnioskiem o uchylenie mandatu. Jak to zrobić?

Artykuły Uchylenie mandatu – jak napisać wniosek?

Mandat a wezwanie do zapłaty

Na początku warto uporządkować pojęcia. Nie każdą karę finansową nałożoną za niedopełnienie określonych obowiązków lub złamanie przepisów nazywamy mandatem. Zwyczajowo o mandacie mówimy, kiedy nałożono na nas karę finansową na brak biletu, parkowanie w niewłaściwym miejscu. Dokument, który wtedy otrzymujemy nie jest mandatem – jest to wezwanie do zapłaty i wchodzi w zakres prawa administracyjnego. Regulują je wewnętrzne przepisy określone w regulaminie np. przewoźnika bądź zarządu dróg w mieście.

Sam mandat to pojęcie z zakresu prawa karnego i reguluje je kodeks wykroczeń. Jego właściwa nazwa to mandat karny. Może być przyznany osobom, które dopuściły się na przykład wykroczeń czy działań łamiących zasady porządku i spokoju publicznego. Wystawiają go funkcjonariusze służb mundurowych – policja, straż graniczna, inspektorzy ITD.

 

Jak umorzyć mandat?

Kiedy zostaje nam przyznany mandat karny, możemy na miejscu odmówić jego przyjęcia. Ale nawet jeśli go przyjmiemy – pokwitujemy odbiór – możemy starać się o anulowanie mandatu. Prośba o anulowanie mandatu ma postać wniosku. Jest to tak zwany wniosek o uchylenie mandatu.

 

Gdzie odwołać się od mandatu i jakim terminie?

Moment przyjęcia mandatu karnego jest momentem jego uprawomocnienia się. Wtedy zaczyna bieg czas, który mamy na sporządzenie odwołania i wystąpienie z wnioskiem o uchylenie mandatu. Jest to 7 dni. Dokument należy złożyć w sądzie rejonowym, który odpowiada miejscu wystawienia mandatu. Sporządzić go może nie tylko osoba ukarana mandatem, ale również prawny opiekun lub przedstawiciel ustawowy takiej osoby.

 

Wniosek o uchylenie mandatu – wzór odwołania

Wniosek o uchylenie mandatu powinien zawierać:

  • pełną nazwę adresata, czyli nazwę określonego sądu rejonowego,
  • pełne dane osobowe łącznie z adresem zamieszkania, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego,
  • jak najdokładniejszy opis okoliczności, w których mandat został nałożony (data, godzina, miejsce), numer mandatu oraz kwotę, na którą opiewa,
  • argumenty, które budują linię obrony – wszystko, co przemawia za uchyleniem mandatu, wykazuje, że był to mandat bezzasadny, rzeczowo i precyzyjnie opisane,
  • odręczny podpis, datę i miejsce sporządzenia dokumentu. 

Rozpatrzenie wniosku o uchylenie mandatu – umorzenie i odmowa

Możliwości, które wchodzą w grę podczas rozpatrywania wniosku przez sąd, to umorzenie mandatu lub odmowa uchylenia mandatu. Sąd może również zastosować rozwiązanie pośrednie, którym jest częściowe uchylenie mandatu – dochodzi do tego zazwyczaj w sytuacji, kiedy nałożona kara była zbyt wysoka (niezgodna z obowiązującym taryfikatorem).