Odwołanie od decyzji MOPS – jak napisać prawidłowo w 2020 roku?

Polskie procedury prawne przewidują możliwość odwołania od decyzji odmownych, które zapadły w sprawie przyznania świadczeń socjalnych. Każdej osobie, która nie zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem, przysługuje prawo odwołania i zaskarżenie decyzji. Jak napisać odwołanie? Jaka jest ścieżka postępowania w tej sprawie?

Artykuły Odwołanie od decyzji MOPS – jak napisać prawidłowo w 2020 roku?

Odwołanie od decyzji MOPS – podstawy prawne

Na wstępie trzeba podkreślić, że odwołanie od decyzji MOPS jest de facto odwołaniem od decyzji ZUS, ponieważ to ZUS jest organem opiniującym i rozstrzygającym. MOPS czy GOPS są jedynie instytucjami pośredniczącym w dystrybuowaniu przyznanych środków takich jak renta socjalna, zasiłki rodzinne czy świadczenie pielęgnacyjne.

Od wszelkich decyzji odmownych zapadających w sprawie przyznania świadczeń socjalnych potencjalnemu świadczeniobiorcy przysługują środki odwoławcze. Szczegółowo regulują je Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – szczególnie art. 83 oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Mogą to być decyzje w sprawie zasiłku rodzinnego, w sprawie zasiłku chorobowego, renty socjalnej czy w sprawie odszkodowania wypadkowego – słowem, odwołać się można od wszystkich decyzji wydawanych przez ZUS.

 

Odwołanie od decyzji w sprawie renty socjalnej i innych świadczeń

Ścieżka postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZUS jest taka sama dla każdego świadczenia. Odwołanie należy złożyć w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce organizacyjnej ZUS. Ta przekazuje ją następnie do sądu okręgowego, który sprawę będzie rozpatrywał.

Jeśli renta socjalna nie jest wypłacana przez ZUS, składamy odwołanie od decyzji organu rentowego w jego właściwej dla miejsca zamieszkania siedzibie. Organem rentowym może tutaj: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy podmiot emerytalny bądź kolejowa jednostka organizacyjna. 

Ponadto, w przypadku odmowy przyznania renty socjalnej przysługuje również odwołanie od decyzji orzecznika-lekarza. Sprzeciw wnosi się do komisji lekarskiej. Termin na jego złożenie to 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Apelacja ZUS – sąd II instancji

Od decyzji wydanej przez sąd I instancji w sprawie odmowy przyznania świadczeń również przysługuje odwołanie, jeśli ta była niezadowalająca. Ponownie rozpatrzy ją sąd apelacyjny (II instancji). Czas na złożenie apelacji to 2 tygodnie od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Jako ostatnie możemy złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego – jest to tzw. skarga kasacyjna, którą wnosi się do 2 miesięcy od otrzymania wyroku sądu II instancji.

 

Wzór pisma odwoławczego do ZUS

Nie istnieje jeden, ogólnie przyjęty wzór pisma odwoławczego do ZUS. Jednak wiadomo, jakiego rodzaju informacje powinno ono zawierać – reguluje to Kodeks postępowania cywilnego. W piśmie odwoławczym zamieścić trzeba:

  • numer czyli oznaczenie zaskarżanej decyzji,
  • uzasadnienie swojego stanowiska, wniosków i zarzutów,
  • dowody na poparcie zaistniałej sytuacji (mogą to być zeznania świadków, opinie biegłych),
  • załączniki, jeśli są konieczne,
  • odręczny czytelny podpis własny lub pełnomocnika.