Kryterium dochodowe MOPS 2020 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Kryterium dochodowe i kryterium podmiotowe to główne parametry brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłków pochodzących ze świadczeń pomocy społecznej. Oba podlegają weryfikacji i są aktualizowane co trzy lata. Jakie jest aktualne kryterium dochodowe MOPS na rok 2020? Kto może ubiegać się o świadczenia zasiłkowe i na jakich warunkach?

Artykuły Kryterium dochodowe MOPS 2020 – co to jest i jaka jest jego wysokość?

Kryterium dochodowe MOPS 2020 – regulacje prawne dotyczące świadczeń

Kryterium dochodowe MOPS 2020 dotyczące zasiłków weszło w życie dwa lata temu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dotyczy ono maksymalnych progów przychodów, które może osiągnąć osoba starająca się o świadczenia w pomocy społecznej. Natomiast rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria podmiotowe ich przyznawania oraz wyjątki od nich szczegółowo określa ustawa o pomocy społecznej. Środki dystrybuuje miejska lub gminna pomoc społeczna (MOPS lub GOPS).

Do podstawowych świadczeń z zakresu pomocy społecznej zaliczamy:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy,
  • zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.

 

Zasiłek stały

O zasiłek stały mogą starać się osoby pełnoletnie, które są całkowicie niezdolne do pracy – co potwierdza przyznanie I lub II grupy inwalidzkiej lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niezdolne do pracy z powodu wieku – kobiety, które ukończyły 60. i mężczyźni, którzy ukończyli 65. rok życia. To tzw. kryteria podmiotowe. Są to jednocześnie:

  • osoby samotnie gospodarujące,
  • osoby pozostające w rodzinie. 

W przypadku pierwszej grupy osób kryterium dochodowe na rok 2020 wynosi 701 zł. W przypadku drugiej grupy jest to 528 zł, ale przy równoczesnym obostrzeniu, że dochód przypadający na osobę w rodzinie również nie jest wyższy niż progowa kwota.

 

Jak obliczyć dochód do otrzymania zasiłku stałego?

W obliczeniu dochodu brana jest pod uwagę suma przychodów z poprzedzającego miesiąca, która jest pomniejszana o wysokość: podatku dochodowego od osób fizycznych, zasądzonych alimentów na rzecz innych osób, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

 

Zasiłek celowy – ile wynosi, komu jest przyznawany?

Zasiłek celowy, jak wskazuje jego nazwa, to zapomoga przeznaczana na zaspokojenie określonej potrzeby. Może nią być: zakup leków, zakup żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opału, przeprowadzenie koniecznych napraw lub remontów. Kryteria dochodowe i podmiotowe pokrywają się z przypisanymi zasiłkowi stałemu.

 

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przyznawane są na koszty związane z utrzymaniem dzieci i przysługują jednemu rodzicowi, prawnemu bądź faktycznemu opiekunowi dziecka, o ile ci ostatni wystąpili do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Kryterium dochodowe obliczane jest na jednego członka rodziny i wynosi 645 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej. W przypadku rodzin utrzymujących się z rolnictwa brany jest pod uwagę tzw. przelicznik z ha do zasiłku rodzinnego, który wynosi 226,25 zł miesięcznie.