Zasoby majątkowe

#Porady
208

Zasoby majątkowe jednostki gospodarczej to nic innego jak aktywa. Stanowią one ogół majątku przedsiębiorstwa ujętego w bilansie. Ustawa wskazuje, że są one kontrolowane przez jednostkę oraz powstają w wyniku zdarzeń przeszłych, które w przyszłości doprowadzą do wpływu korzyści ekonomicznych. Co wchodzi w skład majątku trwałego firmy? Jakie źródła finansowania możemy wyróżnić?

Artykuły Zasoby majątkowe społeczeństwa.

Majątek trwały

Majątek trwały w przedsiębiorstwie odznacza się zazwyczaj długim okresem użytkowania oraz znaczną wartością. W jego skład wchodzą; finansowy  oraz rzeczowy majątek trwały, a także wartości niematerialne i prawne. Z rzeczowym majątkiem trwałym są ściśle związane środki trwałe, które ulegają stopniowemu zużyciu. W tym przypadku mowa głównie o budynkach, środkach transportu, gruntach, urządzeniach technicznych i innych środków użytkowania długotrwałego. W skład finansowego majątku trwałego wchodzą głównie udziały i akcje. Te pierwsze można wnieść do spółki w formie rzeczowej lub pieniężnej, te drugie natomiast są papierami wartościowymi wskazującymi udział właściciela w kapitale spółki.

 

Źródła finansowania jednostki gospodarczej

Źródła finansowania odnoszą się do zasobu kapitału finansującego dane przedsięwzięcie lub działalność. W bilansie są one wskazane jako pasywa. Jednostki gospodarcze mają za zadanie pozyskiwać kapitały, które pozwolą na dalszy rozwój działalności. Ten aspekt zależy głównie od obecnego rozwoju firmy, jej wielkości czy szansy na dalszy rozwój. Podział źródeł finansowania wskazuje na istnienie kapitału obcego i własnego.

 

Kapitał własny

Kapitał własny w firmie może pochodzić z zewnętrznych, ale też z wewnętrznych źródeł. Udziałowcy na początku działalności wnoszą wkład w kapitał spółki, który na danych etapach rozwoju jest powiększany lub ulega pomniejszaniu. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji zysków i zapewnienia ciągłego rozwoju, co wpłynie na efektywne prowadzenie spółki.

 

Kapitał obcy

Kapitał obcy jest związany ze środkami postawionymi do dyspozycji przez wierzycieli, ale jedynie na czas określony. Obejmuje on wszelkie rezerwy i zobowiązania, które posiada przedsiębiorstwo. Krótkoterminowy kapitał dotyczy zobowiązań o terminie spłaty do 1 roku (od dnia bilansowego). Długoterminowy kapitał obcy odnosi się natomiast do zobowiązań z terminem spłaty powyżej 1 roku (od dnia bilansowego).

Zasoby majątkowe w jednostce gospodarczej są w zasadzie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności. Obejmują one kapitały firmy oraz środki trwałe związane z działalnością.